Ngôi trường thân thiện, tích cực

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO THỰC HIÊN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019- 2020 CỦA TRƯỜNG THCS VẠN AN

UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

TRƯỜNG THCS VẠN AN

____________

 

Số: 116/BC-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

Vạn An, ngày 21 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả và tình hìnhthực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019- 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT

          Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc gia”;

          Căn cứ công văn số 1818/SGDĐT-KHTC,ngày 13 tháng 11năm 2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh V/v thực hiện Quy chế công khai năm học 2018- 2019 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020;

          Thực hiện công văn số 836/CV-PGD&ĐT, ngày 14 tháng 11năm 2019 của phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Ninh V/v thực hiện Quy chế công khai năm học 2018- 2019 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020;

          Trường THCS Vạn An báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐTcủa đơn vị mình, cụ thể như sau:

I. Việc triển khai các văn bản:

          Nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong hội đồng nhà trường về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm về việc thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nắm chắc và đầy đủ về nội dung công khai, các hình thức công khai và thời điểm công khai. ​

II. Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019:

1. Nội dung công khai: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung công khai của Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT đối với trường THCS đó là các biểu mẫu số: 09, 10, 11,12.

2. Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện CSVC của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

          (Đính kèm Biểu mẫu 09 của BGD&ĐT).

b.Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm từ trung bình trở lên là 468 học sinh đạt 100%, học sinh xếp loại từ trung bình trở lên là 442 học sinh đạt 94.4%, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh 3, cấp thành phố 11 giải, số học sinh dự xét tốt nghiệp là 117 học sinh, số học sinh được công nhận tốt nghiệp là 117 học sinh đạt 100% ( Đính kèm Biểu mẫu 10 của BGD&ĐT)

c. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: Nhà trường có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi tuy nhiên CSVC còn chật hẹp không đủ phòng học nên học sinh còn phải học hai ka nên chất lượng chưa cao.

3. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường:

a. Cơ sở vật chất: Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; Số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp đã được nhà trường công khai đầy đủ trước đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. ( Đính kèm biểu mẫu 11 của BGD&ĐT).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản nhân viên:

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được phân công, công khai rõ ràng trong Hội đồng sư phạm, có niêm yết bảng phân công.

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo ( Đính kèm Biểu mẫu 12 của BGD&ĐT).

4. Công khai thu chi tài chính: (Đính kèm các biểu mẫu công khai tài chính)

Thực hiện công tác công khai tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách, ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

- Học phí và các khoản thu khác từ người học.

- Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

5. Thời điểm công khai:

- Vào đầu tháng 9/2018 đã công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin cơ sở vật chất; công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục và công khai thông tin chất lượng giáo dục vào cuối tháng 5 năm 2019. (Biểu mẫu 12).

- Thường xuyên công khai việc thu, chi tài chính trong nhà trường, qua hội đồng sư phạm nhà trường.

6. Hình thức công khai:

a. Công khai chất lượng và các điều kiện giáo dục:

- Nhà trường đã niêm yết tại phòng họp hội đồng, dán bảng công khai đảm bảo thuận tiện cho cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh xem xét.

- Cộng với việc phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh.

b. Công khai tài chính:

- Niêm yết tại phòng họp hội đồng nhà trường, dán bảng công khai, qua hội đồng sư phạm nhà trường.

- Công bố tại hội nghị cán bố công chức hàng năm.

- Các khoản đóng góp tự nguyện của PHHSđược công khai trong kỳ họp hội cha mẹ học sinh.

III. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020:

1. Mục tiêu thực hiện công khai:

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của phápluật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáodục.

2. Nội dung thực hiện:

2.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáoviên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.(Biểu mẫu 09- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

b. Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (Biểu mẫu 10- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

2.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a. Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, số thiết bị dạy học đang sử dụng.(Biểu mẫu 11- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 12- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

2.3. Công khai thu chi tài chính:

- Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tàichính.

- Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

- Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

- Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

- Công khai kết quả thanh tra, kiểm toán (nếu có)

3. Hình thức và thời điểm công khai:

3.1. Hình thức:

- Công khai trên website của nhà trường

- Niêm yết công khai tại nhà trường.

- Công khai trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, họp Ban đại diện CMHS, họp PHHS toàn trường.

3.2. Thời điểm công khai:

          Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

4. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo:

4.1. Trách nhiệm của hiệu trưởng:

          - Triển khai kế hoạch Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 đến tập thể CBGV, NV và phụ huynh học sinh.

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường, của các cấp.

          - Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          - Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem.

          - Đưa lên website của nhà trường.

4.2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bà Trịnh Thị Thúy Hạnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Ông Tống Ngọc Thắng

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Ông Nguyễn Đức Thọ

Trưởng ban TTND

Ủy viên

4

Bà Đoàn Thị Hiền

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

5

Bà Cao Thị An Huệ

Kế toán, Tổ trưởng tổ VP

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hoàn

Nhân viên Thủ quỹ-Văn thư

Ủy viên

         

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020 Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐTcủa trường THCS Vạn An./.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Tp Bắc Ninh (để b/c)
- CB-GV-NV-CMHS;
- Niêm yết (30 ngày);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thúy Hạnh

 


Tác giả: TRỊNH THỊ THÚY HẠNH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 24
Tháng 08 : 369
Tháng trước : 1.678
Năm 2020 : 22.705
Năm trước : 9.207
Tổng số : 31.912